attend

attend
[ə΄tend] v հաճախել, ներկա լինել. attend a conference/lectures կոնֆերանսին մաս նակցել, դասախոսություններ հաճախել. (խնամել, հոգ տանել, սպասարկել) The patient was attended by doctor X Հիվանդին խնամում էր բժիշկ Իքսը His secretary attended him on his travel Քարտուղարը ուղեկցում էր նրան իր գործու ղման ընթացքում. attend to smb’s needs ուշադիր լինել մեկի կարիքների նկատ մամբ. I’ll attend to the baby Ես կզբաղվեմ երե խա յով. I’ll attend to you in a minute Մի րոպեից ձեզ կսպա սարկեմ. May good luck attend you Թող ձեզ հա ջողությունն ուղեկցի, Հաջողություն ձեզ

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Attend — At*tend , v. t. [imp. & p. p. {Attended}; p. pr. & vb. n. {Attending}.] [OE. atenden, OF. atendre, F. attendre, to expect, to wait, fr. L. attendre to stretch, (sc. animum), to apply the mind to; ad + tendere to stretch. See {Tend}.] 1. To direct …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Attend — At*tend , v. i. 1. To apply the mind, or pay attention, with a view to perceive, understand, or comply; to pay regard; to heed; to listen; usually followed by to. [1913 Webster] Attend to the voice of my supplications. Ps. lxxxvi. 6. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • attend — [v1] be present at appear, be a guest, be at, be present, be there, bob up*, catch, check in, clock in*, come to light*, drop in, frequent, go to, haunt, make an appearance, make it*, make the scene*, pop up*, punch in*, punch the clock*, ring… …   New thesaurus

 • attend — at‧tend [əˈtend] verb [intransitive, transitive] to go to an event such as a meeting: • The two men both attended a 90 minute board meeting yesterday. • a conference attended by 200 people * * * attend UK US /əˈtend/ verb [I or T] ► MEETINGS to… …   Financial and business terms

 • attend to — (someone) to give care to someone who is ill. Malone flew home to attend to his wife, who was in the hospital …   New idioms dictionary

 • attend — ► VERB 1) be present at. 2) go regularly to (a school, church, etc). 3) (attend to) deal with or pay attention to. 4) occur at the same time as or as a result of. 5) escort and wait on (an important person). DERIVATIVES …   English terms dictionary

 • attend — [ə tend′] vt. [ME attenden < OFr atendre, to wait, expect < L attendere, to stretch toward, give heed to < ad , to + tendere, stretch: see THIN] 1. Now Rare to take care or charge of; look after 2. a) to wait on; minister to; serve b) to …   English World dictionary

 • attend — I (accompany) verb be associated with, be connected with, go along with II (be present at) verb frequent, go to, visit III (heed) verb be attentive to, give heed to, listen, mark, mind, note, notice, take notice of IV ( …   Law dictionary

 • attend to — index assume (undertake), care (regard), concern (care), hear (give attention to), heed …   Law dictionary

 • attend — (v.) c.1300, to direct one s mind or energies, from O.Fr. atendre (12c., Mod.Fr. attendre) to expect, wait for, pay attention, and directly from L. attendere give heed to, lit. to stretch toward, from ad to (see AD (Cf. ad )) + tendere stretch… …   Etymology dictionary

 • attend to — (something) to deal with something. Firefighters attended to a smoking car outside the building …   New idioms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”